Profil spoločnosti

Project Consult, spol. s r. o. je komplexný poskytovateľ služieb v oblasti projektového riadenia. Od svojho vzniku v roku 2004 sa intenzívne venuje tvorbe a manažmentu projektov podporených z európskych štrukturálnych a investičných fondov, Nórskeho finančného mechanizmu a finančného mechanizmu EHP, Švajčiarskeho finančného mechanizmu a z národných zdrojov.

Od svojho vzniku sa naša spoločnosť vyprofilovala ako spoľahlivý partner pre klientov z radov poľnohospodárov, potravinárov, lesníkov, podnikateľov, orgánov verejnej správy, starostov, mimovládnych organizácií, a ďalších inštitúcií. Spoločnosť má bohaté odborné znalosti i praktické skúsenosti v oblasti grantového poradenstva, tvorby projektov investičného i neinvestičného charakteru, implementácie projektov vrátane ich hodnotenia, finančného riadenia a monitoringu, ako i prípravy strategických a programových dokumentov. Zabezpečuje kompletný servis pri riadení projektového cyklu, ktorý začína identifikáciou potrieb klienta, koordináciou projektovej dokumentácie, prípravou žiadostí o nenávratný finančný príspevok a končí vypracovaním poslednej následnej monitorovacej správy projektu.

Kontaktné
informácie

Project Consult, spol. s r. o.
Hlavná 11, 080 01 Prešov

Tel./Fax: +421 51 772 10 18

E-mail: info@pcpresov.sk

Programovacie
obdobie 2014-2020

Operačný program Kvalita životného prostredia

 

Integrovaný regionálny operačný program

 

OP Integrovaná infraštruktúra

 

Program rozvoja vidieka

 

OP Efektívna verejná správa

 

OP Výskum a inovácie

 

OP Ľudské zdroje

 

OP Technická pomoc